Tenester

Me er ein kompetent leverandør av rekneskapstenester, og er etablert i lokaler i Sløvågen, Brekke og Eivindvik i Gulen.

Rekneskap

Me fører rekneskap for alle typar næring og føretak. Me tek " A - Å oppdrag" eller blir einig med kvar kunde om kva dei vil gjere sjølve. Vårt mål er eit korrekt rekneskap som kunden ser seg tent...

Les meir

Fakturering

Me kan sjølvsagt fakturere! Rutinar rundt dette vert avtala med kvar enkelt oppdragsgjevar. I ein travel kvardag er det ikkje alltid så enkelt å få sendt ut faktura så raskt som ein ynskjer. Me vil ku...

Les meir

Lønn

Me køyrer lønn for alle som ynskjer det ! Me kan og ta heile jobben inkl. utsending av lønsslippar og utbetaling av løn, skatt og arbeidsgjevaravgift, samt innrapportere ny A-meldingsordning. Som allti...

Les meir

Rådgjeving

Me har i tillegg til ordinære rekneskapsaktivitetar lagt opp til rådgjeving innanfor følgjande områder: Økonomisk rådgjeving innan skatte- og avgiftsspørsmål, rådgjeving om gardsoverdraging, nyetabler...

Les meir

Årsoppgjer

Me syter for komplett årsavslutning med sjølvmelding og alle likningspapir som ditt foretak har bruk for. Me tek også årsoppgjer og likning for aksjeselskap som har valgt fravalg på revisor. Dersom du...

Les meir

Budsjett

Me hjelper deg gjerne med å setje opp budsjett, samt levere rekneskap som kvar periode syner samanlikningstal mot dette. Me utfører budsjettering for alle typar foretak for kortere og lengre perioder...

Les meir